Algemene voorwaarden

scroll verder naar beneden voor de Algemene voorwaarden verkoop.

Ondernemingsgegevens

Nele Allaert, eigenaar van eenmanszaak: Buik tegen Buik

Zetel en contactgegevens

Grote markt 61 bus 16
9100 Sint-Niklaas
nele@buiktegenbuik.be
0485 85 25 30

ondernemingsnummer 0652.784.561
rekeningnummer BE82 7350 4259 1068

Verhuur

Artikel 1: Legitimatieplicht

De verhuurder (Buik tegen Buik) kan op elk moment de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen van één of meerdere identiteitsbewijzen. De verhuurder heeft het recht om een kopie te maken van het getoonde identiteitsbewijs.

Artikel 2: Waarborg

Voor elke draagsysteem rekent de verhuurder een waarborg zoals aangegeven op www.draagbib-draagwinkel.be. De waarborg dient via het online betalingssysteem, per overschrijving of cash bij afhaling betaald te worden. Wanneer de doek of drager tijdig en onbeschadigd geretourneerd wordt, wordt de waarborg volledig terugbetaald aan de huurder. Dit gebeurt binnen de 3 werkdagen.

Artikel 3: Prijzen (2023)

De huurprijs is samengesteld uit een startbedrag (administratieve- en handelingskost) en een huurkost per dag afhankelijk van het gekozen type draagsysteem. Er is een basis waskost ingerekend.

was- en administratiekost

 • draagdoek / draagzak: € 10,00
 • startbedrag accessoire: € 2,00

huurkost per dag

 • draagdoek: van € 1,00 tot € 1,50
 • draagzak: van € 1,20 tot € 2,00
 • accessoire: van € 0,50 tot € 1,00
 • andere: individueel vermeld
verzenden of ophalen
 • privé ophalen: € 5,00
 • verzendkosten afhankelijk van levering op adres of een afhaalpunt worden automatisch berekend.

Artikel 3: Duur van huurperiode

Het draagsysteem wordt verhuurd voor een vooraf bepaalde periode, zoals overeengekomen tussen de huurder en de verhuurder en zoals vermeld op de huurovereenkomst. De verhuurperiode is minimaal 1 week en maximaal 4 weken bij korte huur. Leden van de draagbib met een abonnement kunnen tot 2, 3 of 4 maand huren afhankelijk van de gekozen formule. De huurperiode begint op de dag van het verzenden of afhalen van het draagsysteem en stopt op de dag dat het draagsysteem weer wordt ingeleverd bij de verhuurder. De overeengekomen huurperiode verlengen kan enkel na schriftelijk akkoord van de verhuurder. Bij het overschrijden van de huurtermijn wordt er 3€ per dag extra afgehouden van de waarborg. We rekenen er natuurlijk op dat u de drager tijdig terugbezorgt zodat het gezin na u ook van de drager kan genieten. Contacteer ons zeker als er een probleem opduikt! Er worden steeds 2 dagen voorzien tussen opeenvolgende huurperiodes zodat het draagsysteem nagekeken en gewassen kan worden. 

Artikel 4: Afhaling en/of verzending

Het draagsysteem dient bij voorkeur te worden afgehaald en teruggebracht door de huurder op het afhaaladres van Buik tegen Buik: Zonnestraat 44, 9100 Nieuwkerken Waas. De verantwoordelijkheid voor het (tijdig) ophalen en terugbrengen van het draagsysteem ligt bij de huurder zelf. 

Indien je op een ander moment je draagsysteem wenst op te halen, maak je hiervoor een privé afspraak. Dit kost € 5,00. Je maakt deze afspraak telefonisch 0485 85 25 30 of per mail nele@draagbib-draagwinkel.be op de moment van je reservatie. 

Als de huurder het draagsysteem niet kan afhalen en/of terugbrengen, mag deze ook per post of koeriersdienst verzonden worden, mits schriftelijk akkoord van de verhuurder. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de huurder. De doek of drager moeten steeds aangetekend en verzekerd verzonden te worden. De traceercode dient steeds aan de verhuurder doorgegeven te worden. De doek of drager dienen tijdig verzonden te worden zodat deze afgeleverd wordt bij de verhuurder voor het einde van de huurperiode.

Als de doek of drager aan het begin van de huurperiode door de verhuurder moet opgestuurd worden, zal deze op de eerste dag van de huurperiode verzonden worden. De verzendingskosten zijn ten laste van de huurder en dienen vooraf betaald te worden. Schade die ontstaat tijdens de verzending is voor rekening van de huurder.

Artikel 5: In gebreke zijn en schadevergoeding

Indien de huurder niet op het overeengekomen tijdstip bij aanvang van de huurperiode de gehuurde doek of drager afhaalt is dat geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd voor de gehele schriftelijk overeengekomen huurperiode.

Indien de huurder niet uiterlijk op de einddatum van de huurperiode de gehuurde doek of drager geretourneerd heeft, om welke reden dan ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en is hij/zij een schadevergoeding verschuldigd aan de verhuurder. Bij niet-tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding € 3,00 per dag.

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde doek of drager, of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde doek of drager.

Per huurperiode wordt er 5€ aangerekend voor de administratie en het wassen van de drager. Bij ernstige bevuiling; rookgeur en/of dierenhaar wordt een extra waskost van € 10,00 afgehouden van de waarborg. 

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de doek of drager is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder. Afhankelijk van de aard en de ernst van de schade wordt een bedrag afgehouden van de waarborg. Indien het draagsysteem onherstelbaar beschadigd werd, dient de huurder de nieuwprijs van de doek of drager te betalen.

Artikel 6: Annulatie

Indien de huurder een doek of drager gereserveerd heeft bij de verhuurder en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen:

Indien de huurder de voorgenomen huurovereenkomst schriftelijk annuleert, meer dan één week voor de aanvang van de huurperiode kan de annulering kosteloos geschieden. Bij annulatie meer dan drie dagen voor de aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de huurprijs verschuldigd. Bij annulatie drie dagen of minder voor de aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige huurprijs verschuldigd. De verhuurder zal de huurder een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag, die binnen de week dient te worden voldaan per overschrijving.

Artikel 7: Gebruik

Dragers en doeken dienen met zorg te worden behandeld. Dat wil zeggen: hou ze uit de buurt van voorwerpen die de drager/doek kunnen beschadigen of producten die (onuitwasbare) vlekken kunnen maken.

De huurder verklaart bij ontvangst na te gaan of het draagsysteem zich in goede staat bevindt. Eventuele vastgestelde schade dient meteen gemeld te worden aan de verhuurder. Indien zich tijdens de huurperiode een beschadiging aan de gehuurde doek of drager voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan zelf schade te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde doek of drager, tenzij dit uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen. Indien de schade aan de gehuurde doek of drager niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn. De doek of drager mag niet door de huurder gewassen worden. Mocht om welke reden dan ook de doek of drager gewassen moeten worden, dient men vooraf contact op te nemen met de verhuurder. 

Huisdieren

Hou huisdieren zoveel mogelijk uit de buurt van het draagsysteem. Laat ze er zeker niet op liggen. Vermeld dit zeker tijdens het aanmelden. Dit om schade aan de doek of drager te voorkomen en i.v.m. eventuele allergieën bij een volgend kindje. 

Roken

Er mag niet gerookt worden in de buurt van het gehuurde draagsysteem. De rookgeur gaat in de stof zitten. Dit is niet prettig voor een volgende gebruiker en schadelijk voor het volgende kindje. Indien de verhuurder vaststelt dat de doek naar rook geurt, zal de waarborg ingehouden worden.

Artikel 8: Veiligheid en werking

Buik tegen Buik; draagbib en draagwinkel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

Onderverhuring en overdracht van huur zijn in geen enkel geval toegelaten.

Doeken en dragers moeten steeds worden gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant (te vinden op de drager, in de gebruiksaanwijzing of op de website van de fabrikant). De huurder verbindt zich ertoe de veiligheidsvoorschriften te hebben gelezen en zichzelf voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van de goederen.

Bij twijfel kan steeds een consult worden aangevraagd bij Buik tegen Buik om op een correcte en veilige manier te leren dragen. 

Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de huurder bekend te zijn met de werking van de doek of drager en erkent de huurder dat de door hem gehuurde doek of drager beantwoordt aan het doel waarvoor hij de doek of drager huurt. De huurder zal de doek of drager uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de doek of drager omgaan als een goede ouder en zal tevens zorgen voor passende en veilige opslag. De verhuurder vindt het belangrijk dat u weet hoe u een doek of drager correct en veilig gebruikt.

Artikel 9: Privacy

Alle persoonsgegevens en eventuele foto’s zullen enkel gebruikt worden voor de eigen administratie van de draagconsulente en worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Het e-mailadres kan wel gebruikt worden voor een mailing door Buik tegen Buik, tenzij de klant zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.

Algemene voorwaarden verkoop

Ondernemingsgegevens

Nele Allaert, eigenaar van eenmanszaak: Buik tegen Buik

Zetel en contactgegevens

Grote markt 61 bus 16
9100 Sint-Niklaas
nele@buiktegenbuik.be
0485 85 25 30

ondernemingsnummer 0652.784.561
rekeningnummer BE82 7350 4259 1068

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website www.draagbib-draagwinkel.be van Buik tegen Buik een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Zonnestraat 44, 9100 Sint-Niklaas, BTW BE 0652784561, hierna ‘Buik tegen Buik biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Buik tegen Buik moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Buik tegen Buik aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Buik tegen Buik niet. Buik tegen Buik is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Buik tegen Buik is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Buik tegen Buik. Buik tegen Buik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Kies een product uit de webshop op www.draagbib-draagwinkel.be en plaats je bestelling. Wil je vooraf passen, dan kan dit tijdens een Open Draagbib die minimum 2 keer per maand plaatsvindt bij Buik tegen Buik. De Data hiervan zijn terug te vinden op www.draagbib-draagwinkel.be/openingsmomenten .  Alle producten die te koop zijn in de Draagwinkel, kan je ook vooraf testen in de Open Draagbib of door ze te huren in de Draagbib. Heb je je keuze gemaakt, dan kan je kiezen tussen volgende betalingswijzen:

 • Met Bancontact of iDEAL online
 • Ter plaatse (cash of via je bankapp op je smartphone)
 • Via directe bankoverschrijving op rekeningnummer BE82 7350 4259 1068

Is je gewenste draagsysteem niet in voorraad, dan kan je je bestelling doorgeven via nele@draagbib-draagwinkel.be

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE82 7350 4259 1068
 • cash ter plaatse

Buik tegen Buik is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Voor de levering van je bestelling bij Buik tegen Buik kan je kiezen tussen volgende mogelijkheden:

 • Ophalen tijdens een Open Draagbib; dit is gratis.
 • Ophalen tijdens een privé afspraak; dit kost € 5,00. Maak je afspraak via mail of telefonisch.
 • Verzenden naar jou thuis; dit kost € 6,50. Bij verzendingen van een grote bestellingen kan Buik tegen Buik ervoor kiezen om gratis te verzenden.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel verzonden in België.

De levering gebeurt door MyParcel.be, hiervoor wordt € 6,50 aangerekend. Met uitzondering van aangekondigde vakantieperiodes worden bestellingen van producten op voorraad binnen de 4 werkdagen verzonden. Indien een product niet op voorraad is wordt de klant hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Buik tegen Buik.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Buik tegen Buik was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Buik tegen Buik.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Buik tegen Buik te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Buik tegen Buik. Wanneer de klant het artikel in de draagwinkel heeft geprobeerd, of het artikel heeft gehuurd in de draagbib vervalt het herroepingsrecht. 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Buik tegen Buik, Zonnestraat 44, 9100 Sint Niklaas, 0485 85 25 30, nele@draagbib-draagwinkel.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Buik tegen Buik heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Buik tegen Buik te Zonnestraat 44, 9100 Sint-Niklaas . De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Buik tegen Buik zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Buik tegen Buik alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Buik tegen Buik op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.Bij verkoopovereenkomsten kan Buik tegen Buik wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Buik tegen Buik geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Buik tegen Buik betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Producten die tijdens de Open Draagbib bij Buik tegen Buik werden gepast en gestest, of producten die in de draagbib van Buik tegen Buik werden gehuurd.
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Buik tegen Buik via nele@draagbib-draagwinkel.be .

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Buik tegen Buik zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Buik tegen Buik is bereikbaar op het telefoonnummer +32 485 85 25 30, via e-mail op nele@draagbib-draagwinkel.be.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Buik tegen Buik beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Buik tegen Buik zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Buik tegen Buik respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de verkoopsovereenkomst
 • Het verwerken en verzenden van de bestelling
 • Het versturen van nieuwsbrieven over het aanbod van Buik tegen Buik. De nieuwsbrieven worden maximaal 1 x per maand verzonden. De klant kan zich steeds uitschrijven uit de nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Buik tegen Buik, Zonnestraat 44, 9100 Sint-Niklaas, nele@draagbib-draagwinkel.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Nele Allaert, Buik tegen Buik via nele@draagbib-draagwinkel.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, […] heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Buik tegen Buik houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op nele@draagbib-draagwinkel.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Op de website www.draagbib-draagwinkel.be worden volgende Cookies gebruikt:  

 • ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 • ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Buik tegen Buik om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Buik tegen Buik. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Buik tegen Buik heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Nele Allaert
Buik tegen Buik

Zonnestraat 44,
9100 Sint-Niklaas

nele@draagbib-draagwinkel.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.